Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Értékfelfogások

2008.06.13

 

Értékfelfogások és értékfeltárás a szociálpedagógus munkájában.

 

H. Lotze: a modern értékelmélet megteremtője…

„Az érték forrása nem létünkben, hanem tudatunkban van, és tapasztalataink alapján helyeslünk vagy helytelenítünk valamit.”

Böhm Károly: az értékelméletek magyar specialistája szerint gondolkodásunknak két sarka van…

 1. a KELL – az eszmény
 2. a VAN – a valóság

Az értékek osztályozása:

-         anyagi, használati érték

-         magatartásbeli (erkölcsi, politikai)

-         szimbolikus tartalommal biró

E 3 szféra áthatja egymást és megnyilvánul az emberek magatartásában, valamint tevékenységeik során.

Ha minőség szerint osztályzunk:

 1. JÓ – erkölcsi, anyagi, szellemi
 2. IGAZ – valóságos, célszerű
 3. SZÉP – ami gyönyörködtet és puszta létén túl, még nyújt valami szellemit is.

 

Weber szerint az emberi cselekvést meghatározza (m.hat.) az egyén és társadalom értékeszménye, de ez egy cselekvésből nem levezethető. A szociológiának az emberekkel kell foglalkoznia, azzal, hogy milyen értékek és célok vezérlik. Ezért bevezette a CÉL- és az ÉRTÉKRACIONÁLIS cselekvés fogalmát.

Spranger értékdimenziói…

-         egyéni viszonyok lehetséges változatai – az egyéneknek ÉRTÉKPROFILJA van, minden embert különböző értékek vezérelnek. Egy emberre akár 2-3 érték is igaz lehet:

ELMÉLETI: tudás, igazság

GAZDASÁGI: haszon (a művészet is), mindent ez alá rendel

ESZTÉTIKAI: szépség, harmónia; kedveli a hatalom és a pompa jelvényeit, de ellenáll, ha a politika egyénisége elnyomására tör

SZOCIÁLIS: szeretet; célt lát az emberekben, a hatalmat elutasítja

POLITIKUS: fő értéke a hatalom

VALLÁSOS: egység; a világegyetemet egységesnek látni (az igazság az, hogy a templombajárók előítéletesek, a vallás megoszt)

Többféle értékfelfogás létezik, mindegyiknek vannak figyelmet érdemlő vonásai:

 1. Szokás és hagyományőrző értékrendszer: (csak címszavakban) – szívósság, kezdeményezés, jó kedély, munka, adott tájegység normái, nem az egyéni, hanem a réteg érdek dominál, a kiugrót elutasítja, a család a védő közösség, hűség, szeretet, becsület, azok a képességek fejleszthetők, melyeket a környezet elismer.
 2. Polgári értékrendszer: másoktól különbözni, egyedire törekedni, az utánzás súlyos bűn; a munka, eszköz az egyéni célok elérésében; a tanulás, az egyén „árfolyamát” emeli; alkalmazkodás; ötletesség; az új dolgok fontosak, a friss információ kell; nyitottság, önállóság; ideálja a luxus; szeretete önző, alapja a birtoklás
 3. Bürokratikus értékrendszer: alapja a voluntarizmus, ami az akaratot tekinti elsődlegesnek (csak megjegyzem, hogy akarat+hatalom= önkényesség); szabályok betartása, óvatosság (passzivitást, cinizmust szül); házassága reprezentatív; fél a tévedéstől, ezért döntsenek a szabályok; eszménye a hivatali hatalom; rend a lelke mindennek (lakásában is); a tömegkommunikáció hatalom; az egyéni életcél gyanús individualista törekvés.
 4. Anarchista: nem tiszteli a tekintélyt; nem kell az állam; az ember szabad; nem kell a politika; tagadja az uralom létjogosultságát.

Mi hát az érték fogalma?

Alapvető meggyőződések, alapelvek, melyek m.hat. szemléletünket, döntéseinket, magatartásunkat.

(Mi mennyit ér? Mi a helyes, a helytelen? Mi a jó, a rossz? Mi fontos, és mi lényegtelen? Hogyan gondolkodunk önmagunkról? Mit tartunk fontosnak az életben?)

A gyermeknek is döntenie kell.

Ahhoz azonban, hogy egy gyerekben kialakuljon az önazonosság tudat és az önismeret, tisztában kell lennie azzal, hogy ki ő, mit gondol, mit érez, miben hisz. Az értékek a világgal kapcsolatos élményekből és a rájuk adott válaszokból erednek. Ezt akkor tanulja meg a leginkább, ha másokkal megbeszéli.

Az értékeket 3 dimenzióra bonthatjuk:

 1. az énnel kapcsolatos, személyes értékek
 2. morális, másokkal kapcsolatos értékek
 3. társadalmi értékek

 

Az énnel kapcsolatos:

Önmagunk megértése

Jellemünk

Erősségeink

Gyengeségeink

Önkontroll

Önbecsülés

Önfegyelem

Jobban éljünk tehetségünkkel, képességeinkkel

A felelősség vállalása

Kiállni azért, amit helyesnek tartunk

Hogyan őrizzük egészségünket? (ne sodorja veszélybe önmagát)

Gyümölcsöző kapcsolatok ápolása

Mások különbözőségének tisztelete, miközben ő maga független

Társadalmi szerepvállalás

Morális (másokkal kapcsolatos) értékek:

Mások tisztelete, fajra, nemre, társ.-i csoportra, képességekre való tekintet nélkül.

Törődés másokkal, udvariasság

Hűség

Bizalom

Barátság

Együttműködés másokkal

Önzetlenség

Türelem, tolerancia

A konfliktusok békés megoldására való képesség

Társ.-i értékek:

Igazság, igazságosság, egyenlőség, emberi jogok

A törvény tisztelete

A szeretet és az elkötelezettség fontosságának felismerése

Egy demokrácia tevékeny polgárának felelősségtudata

Elkötelezettség a környezet m. őrzése iránt, annak érdekében, hogy az, fennmaradjon a jövő számára.

(A társ.-i értékekből származnak azok az alapelvek, amelyekhez a társ.-ban élő emberek magatartásának igazodnia kell. Az egész emberiség javával kapcsolatosak. Egy olyan világ képe és az iránta való elkötelezettség fogalmazódik meg bennük, amelyben szívesen élnénk.)

A gyermekeknek meg kell tanulniuk, hogy mindenkit önmagáért becsüljenek, ne csupán azért, amije van, vagy amit értük tehet.

(Daniel Golman szerint „két különböző intelligencia van. A racionális és az emocionális. Mindkettőnek szerepe van abban, hogy valaki mennyire lesz sikeres. Nem csak az IQ számít, hanem az érzelmi intelligencia is. Sőt! Érzelmi intelligencia nélkül az intellektus nem képes maximális teljesítményre. A gy.-nek fel kell fedeznie saját és társai érzelmeit.)

 

A mai világban a gy.-re csak úgy záporoznak az üzenetek arról, hogy mit gondoljanak, és miben higgyenek. Problémát jelent a számára, hogy eligazodjon. Rengeteg negatív és erőszakos üzenetet kapunk, melyek legönzőbb szükségleteinket célozzák meg. A társadalom olyan elképzeléseket is közvetít, amelyek akár károsak is lehetnek. (Az egyik ilyen szerint a boldogsághoz arra van szükség, hogy valakinek sok pénze legyen. A másik szerint arra, hogy a legújabb fogyasztási cikkek a birtokában legyenek. A harmadik szerint a boldogság a másokhoz való viszonyunkban rejlik.)

 

A modern társadalmak súlyos problémákkal küzdenek, mint például:

-         gyors társ.-i változások

-         a munkavégzés kereteinek fellazulása

-         a társ-i mobilitás csökkenése

-         a család felbomlása

-         értékek, életformák ütközése

-         a politikai és szociális rendet fenyegető veszélyek

-         környezeti változások

 

A szociálpedagógus segíthet, hogy a fiatalok morális lelkiismerete, erős, független belső értéke kialakuljon.

Előadással ( szakértőt hív, aki megadja a szükséges háttérinformációkat, bevezeti a témát); Vitákkal (fejleszti a gondolkodást, lehetőséget ad, hogy elmondják elképzeléseiket, meghallgassanak másokat. Szélesíti és elmélyíti a megértést.)

Ötletrohammal (találjanak ki annyiféle megoldást, amennyit csak tudnak, majd vizsgálják meg egyenként az ötleteket)

Szerepjátékkal ( rendkívül biztonságos módja a problémás élethelyzetek kipróbálására. Segít felfedezni érzéseiket, cselekedeteik mozgatórúgóit. Fontos az önkéntesség. Kiléphetnek szerepükből, cserélhetnek élethelyzeteket. Kifogyhatatlan táptalaja a vitának és szórakoztató.)

Strukturált feladatokkal (írjunk bemutatkozó életrajzot, mutassuk be magunkat, készítsünk interjút, újságot, rádióműsort, szervezzünk meg egy kirándulást, egy ballagást, egy irodalmi estet stb.)

Hatékony kommunikáció megtanulásával (A helyes vita alapszabályainak gyakorlati elsajátítása; hogyan kell figyelni a másikra, meghallgatni. Hogyan ne térjünk el a tárgytól, érthetővé tenni mondanivalóját.)

Minden kérdés, ötlet és vélemény fontos lehet. (Nincs leszólás, nem nevetjük ki a másikat. Közlésre buzdítás, hogy ne alakuljanak ki gátlások. Nincs buta kérdés. Méltányosság.)

Történeteken keresztül rengeteg kérdésről beszélgethetünk. Ilyen témák lehetnek (ellentétpárjukkal együtt): becsvágy, törődés, együttműködés, bátorság, udvariasság, kíváncsiság, empátia, méltányosság, megbocsátás, szabadság, barátság, nagylelkűség, szeretet, hűség, szerénység, türelem, béke, a környezet tisztelete, a törvény tisztelete, felelősség, önuralom, osztozkodás,  megfontoltság, tolerancia, bölcsesség stb.

Értékek a tantervben:

Magyar irodalom:

-         történetek, versek és szerepjáték alkalmazása, illusztrálása minden értékdimenzióban; a másféle szempontok elemzése, készségfejlesztés a kérdezés és a kommunikáció terén.

Matematika:

-         együttműködés, problémamegoldás, pénzügyi képesség fejlesztése

Természettudomány:

-         egészség, szexuális nevelés, kábítószer, biztonság és környezet

Informatika:

-         e-mail, Internet; az információk értéke, igazság és érvényesség

Történelem:

-         a források értéke, az események oka, a meggyőződések sokfélesége, eszmék, tapasztalatok

Földrajz:

-         környezeti kérdések, a Föld kihasználása, más kultúrák

Rajz és művészettörténet:

-         a művészet által közvetített értékek, a kultúra sokfélesége, vallás, morális meggyőződések

Kant 1797-ben írta:

„Cél lehet a saját tökéletesség, önmegvalósítás érdekében való munkálkodás és az embertársak, a mások boldogulásáért való küzdelem.”

Saját tökéletességünkért:

-         Testi-szellemi adottságaink, képességeink felderítése és fejlesztése

-         Megfelelő hivatás kiválasztása

-         Ösztöneink, szenvedélyeink feletti uralom

-         Hajlamaink, érzelmeink nevelése

-         Az ész ill. az akarat irányítása

Mások boldogságáért:

-         felebaráti szeretet

-         jótettek

-         segítés

-         megértés, elfogadás

Mindezek erőfeszítést igényelnek, és nem csak a külső akadályokat kell legyőzni, hanem sok esetben saját önzésünket, kényelemszeretetünket, fáradságunkat is.

( A tétel leírása nem a teljesség igényével készült. Az értékfeltáráson tanultakat hozzá kell tenni.)

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.